Robert: guitar,volcals Peter (Huhn): bass Joerg (Hueni): drums
Robert Engert: Gitarre, Gesang Peter Huhn: Bass & Spass Jörg Hünninghaus: Drums